Punatähdet
pressilupi
historiikki
piisit
lukupiiri
reissutarinat
vanikuvat
vaniposti
olet tässä!keikkakalenteri
keikkatillauskuponki
linkkilöitä

etusivu

YYA-sopimus 60 vuotta

YYA-kalenterj

Otteita ulkoasiainministeri Väyrysen haastattelusta 25.5.1977 neuvostoliittolaiselle uutistoimisto APN:lle

 
Me suomalaiset annamme arvoa sille, etta tämä vierailu on tapahtunut juuri tällaisena kummankin maan historian merkkivuonna sekä muutenkin ajankohtana, jota on leimannut tiivis suomalais-neuvostoliittolainen vuorovaikutus ja kanssakäyminen. Tämän valtiovierailun merkitystä korostaa myös se seikka, että sen aikana on saatettu päätökseen eräiden erittäin merkittävien ja laajakantoisten sopimusten neuvotteluprosessit, ennen muuta Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupallistaloudellinen yhteistyön vuoteen 1990 ulottuva kehitysohjelmaa koskeva.

Vierailun aikana allekirjoitetuilla asiakirjoilla on yksi yhteinen tarkoitus: luoda Suomen ja Neuvostoliiton väliselle taloudelliselle yhteistyölle jatkuvasti vahvistuvan seka määrallisen että laadullisen kasvun edellytyksiä. Näissä asiakirjoissa konkretisoituu allekirjoittajavaltioiden määrätietoinen ja ennakkoluuloton pyrkimys etsiä ja löytää molemminpuoliseen etuun perustuvalle keskinäiselle taloudelliselle yhteistyölle yhä uusia muotoja ja kohteita. Käydyissä keskusteluissa on tullut jälleen selvästi ilmi Suomen ja Neuvostoliiton vilpitön pyrkimys yhteistyön kehittämiseen YYA-sopimuksen pohjalta -se perustuu tietoisuuteen siitä, että maamme ovat monessa suhteessa edelläkävijöinä osoittaneet, miten tällainen YK:n peruskirjan seka ETYKin paatösasiakirjan periaatteiden mukainen kaikkinainen yhteistyö koituu molempien osapuolten eduksi. Edistämalla kaikinpuolista yhteydenpitoa se myötävaikuttaa asenteiden ja näkemysten parempaan keskinaiseen ymmärtamiseen koituen siten laajemmaltikin kansainvalisen liennytyksen hyväksi.

Päättyvän vierailun valossa näen tulevaisuuden tässä suhteessa valoisana. Yhteistyömme ei ole sidottu suhdanteisiin. Lisäksi meilä on arvokkaana tukenamme tähänastiset kokemuksemme siitä että vain avoimesti uusia mahdollisuuksia etsimällä ja niitä ennakkoluulottomasti hyväksikäyttämällä voidaan turvata molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön jatkuva kehitys.

- - -

Tasavallan Presidentin parhaillaan tapahtuvan virallisen vierailun aikana on allekirjoitettu uusi huomattava asiakirja, joka luo entistä vakaammat puitteet maittemme välisille taloudellisille suhteille -tarkoitan kaupallis-taloudellisten suhteittemme kehittämiseksi laadittua pitkäaikaista, aina vuoteen 1990 saakka ulottuvaa yhteistyöohjelmaa. Tämä ohjelma on sekä ajalliselta perspektiiviltaan että sisältönsa puolesta ainutlaatuinen.

Ohjelma luo nykyistä vakaamman pohjan perinteisen kauppavaihdon lisäksi mm. tuotannolliselle ja tieteellis-tekniselle yhteistyölle. Uskon, että tämän ohjelman toteuttaminen auttaa viisivuotisten kauppasopimustemme niveltamistä toisiinsa. Pidän myös hyödyllisenä sitä, että ohjelma antaa mahdollisuuden nykyistä pitempiaikaiselle suunnitelmallisuudelle talouselämamme ja kauppamme kehittämisessä.

Ohjelma on monilta osiltaan varsin konkreettinen. Esimerkiksi kaupan osalta esitetään tavoitteellinen arvo sekä koko tavaravaihdon että kaupan eräiden tärkeiden sektorien kehittämisestä. Esimerkkinä haluan mainita, että kun kauppavaihtomme arvo vv. 1976-80 on arvioitu noin 9 miljardiksi ruplaksi, tulee se yhteistyöohjelmassa sovitun tavoitteen mukaisesti kohoamaan vv. 1981 8,5-12 miljardiin ruplaan, ja viisivuotiskautena 1986-90 14-16 miljardiin ruplaan.

Monilta osistaan ohjelma perustuu maittemme välillä aikaisemmin tehtyihin sopimuksiin ja vakiintuneeseen käytännön yhteistyöhön. Siinä on kuitenkin myös paljon uutta. Ohjelmassa esitetään suosituksia Suomen ja Neuvostoliiton välisen yhteistyön sopimuksellisen pohjan laajentamisesta kattamaan uusia, molempia maita kiinnostavia aloja.

Erityisen tärkeanä pidän sitä, että osapuolet painottavat ohjelmassa tuotannollisen yhteistyön ja erikoistumisen kehittamistä. Olen vakuuttunut siitä, että tämän alan yhteistyllä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kaupan lisäämiselle ja kauppavaihtotavaravalikoiman monipuolistamiselle. Uskon, että on viela löydettavissä uusia aloja, joilla talouselämämme kehitystä voidaan nopeuttaa sopimalla esimerkiksi tuotteiden yhteisestä suunnittelusta, valmistuksesta ja markkinoinnista. Tällainen yhteistyö on kansainvalisestikin uutta, mutta se on nyt pääsemässä alkuun maittemme välillä, ja tämänkaltainen yhteistoiminta antaa uusia mahdollisuuksia Suomen ja Neuvostoliiton väliselle perinteisen taloudellisen yhteistyön muodoille.

Suomen ja Neuvostoliiton valilla sovittu pitkan aikavalin yhteistyöohjelma on erinomainen esimerkki Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssissa tehtyjen suositusten soveltamisesta käytäntöön. Se on osoitus käytännön yhteistyöstä, joka palvelee rauhan ja ystävyyden asiaa.

Onhan tuota päevitelty 16.8.2006

ylös